Kabul Edilen Özet Bildiriler

ÖN KABUL ŞARTLARINI GEÇEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

YÖNETİM – EKONOMİ KATEGORİSİ

TAM BİLDİRİ METNİ HAZIRLANACAK VE SUNUM YAPMASI DEĞERLENDİRİLECEK OLANLAR

 1. İşveren Markasının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
 2. Kurum Kültürü ve Sürdürülebilir Liderlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma
 3. Çalışanların Bireysel Yenilikçilik Özellikleri, Dijital Uygulamalara Karşı Tutumları ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
 4. Halka Açık Şirketlerde Yönetim Kurulu Komitelerinin Kurumsal Yönetim Çerçevesinde İncelenmesi: BİST Kimya Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerinde Bir Araştırma
 5. Finansal Karar Verme Sürecinde Riske Yönelik Tutum Üzerinde Duyguların Rolü: Kıskançlık ve Umut

TAM BİLDİRİ METNİ HAZIRLAYACAK VE POST MAKALE OLMASI DEĞERLENDİRİLECEK OLANLAR

 1. Boomsocial’a Göre Türkiye’de İlk Beş Sırada Yer Alan E-Ticaret Sitelerinin Yaratıcı Ekonomi Kavramı Üzerinden İncelenmesi
 2. Rekabetçi Tutum Ölçeğinin Çalışanların İş Verimliliği Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama
 3. Kurumsal Akademilerdeki İnsan Sermayesinin Çalışanların Davranışsal Sonuçlarına Etkisi
 4. Yenilikçi Yönetim Özellikleri Gösteren Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Motivasyonları ve Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi
 5. Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Menfaat Sahipleri Kapsamında İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 6. Lider Davranışlarının Çalışanların Motivasyonlarına ve Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: İstanbul Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
 7. Sadakat Kartlarının Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığına Etkisine Yönelik Bir Araştırma
 8. Y Kuşağı Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Algılarının İş Motivasyonları ve İş Performansları Üzerinde Etkisi – Belediye Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
 9. Hizmet Sektöründe Y Kuşağının Motivasyon ve Bağlılık Sorunları
 10. Dijital Çağda Yönetişim Yaklaşımı ve E-belediyecilik Hizmetlerinde Dijital Beceri Unsuru: Kocaeli İli Örneği
 11. Organizasyonlarda Y Kuşağı’nın Davranış, Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Açısından İncelenmesi – Perakende Sektöründe Bir Araştırma
 12. Kamu Yönetiminde Kurumsallaşmada Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkelerinin Önemi
 13. İşletmelerde İç Girişimcilik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki: İstanbul İlinde Bir Uygulama

ÇEVRE – ENERJİ KATEGORİSİ

TAM BİLDİRİ METNİ HAZIRLANACAK VE SUNUM YAPMASI DEĞERLENDİRİLECEK OLANLAR

 1. Avrupa Birliği’nin yenilenebilir Enerji Politikasında Güneş Enerjisi: Almanya – Türkiye Analizi
 2. Türkiye’deki Jeotermal Enerji Santrallerinin Çevresel ve Toplumsal Sürdürülebilirlik Yönünden değerlendirilmesi

TAM BİLDİRİ METNİ HAZIRLAYACAK VE POST MAKALE OLMASI DEĞERLENDİRİLECEK OLANLAR

 1. Tekstil ve Giyim Tasarımında Geri Dönüşüm, İleri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İLETİŞİM – SOSYAL SORUMLULUK KATEGORİSİ

TAM BİLDİRİ METNİ HAZIRLANACAK VE SUNUM YAPMASI DEĞERLENDİRİLECEK OLANLAR

 1. Türkiye’deki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Kurumsal Web Siteleri Üzerinde Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
 2. Sosyal Medyanın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Aracı Olarak Kullanılması: Akbank / Bir Gülüşün 70 Kampanya Örneği
 3. Bir Sosyal Sorumluluk Olarak Türk Telekom, telefon Kütüphanesi reklam Filmine Yönelik Gösteribilimsel Çözümleme

TAM BİLDİRİ METNİ HAZIRLAYACAK VE POST MAKALE OLMASI DEĞERLENDİRİLECEK OLANLAR

 1. Sosyal Medyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi Seviyesini Araştırmak ve KSS Mesajlarına Halkın Katılımının İncelenmesi: Katar Hava Yolları Örneği